NoviTech
Eenmanszaak
Burgemeester Etienne Demunterlaan 33 bus 2.3
1090 JETTE
BELGIË
0474/657798
info@novitech.be
novitech.be
BE0678.436.806

NoviTech levert haar diensten en goederen onder huidige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook, tussen NoviTech en de klant.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf of van derden, dewelke aldus op geen enkele wijze als stilzwijgend aanvaard kunnen beschouwd worden.

Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

NoviTech behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming.

Factuurvoorwaarden

 

  1. Elke bestelling is definitief. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door NoviTech. In geval van annulering, aanvaard door NoviTech, dient de klant steed de reeds door NoviTech verrichte diensten en blootgestelde kosten te vergoeden. Daarnaast zal de klant aan NoviTech een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de prijs van de bestelling.
  2. Elke bestelling betekent onherroepelijk de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden door de klant.
  3. Vervoer en eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de door NoviTech aangeboden prijzen en zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
  4. De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren en dit binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Klachten die niet binnen de acht dagen na de levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.
  5. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de
    drie maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. Elke wijziging die door de koper of derden aan de door NoviTech geleverde goederen plaatsvindt brengt de onherroepelijk aanvaarding van deze goederen met zich mee in de staat waarin zij zich bevinden. NoviTech kan geenszins aansprakelijk zijn voor schade ingevolge handelingen verricht door derden of de klant aan de door haar geleverde goederen.
  6. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interesten.
  7. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50 en (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) met nalatigheidsintresten ten belope van 10% per jaar.
  8. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.